Algemene voorwaarden - Allroadmoto
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden van Allroadmoto, gevestigd te Lebbeke

  Versie geldig vanaf 15/01/2014

  Allroadmoto Commv

  Vlaamse Staak 1 BUS 9

  1745 Opwijk

  BE0771874233

  Maatschappelijke Zetel:

  Allroadmoto Commv

  Binnenstraat 17

  9280 Lebbeke


  1. Algemeen

  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Allroadmoto en op iedere tussen

  Allroadmoto en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder

  toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Allroadmoto. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk

  exemplaar.
  1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord
  gaat. Allroadmoto behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken
  van de looptijd te wijzigen.
  1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van
  derden niet door Allroadmoto erkend.
  1.4 Allroadmoto garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in
  het aanbod vermelde specificaties.

  2. Levering
  2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Allroadmoto bestellingen tenminste binnen 30 dagen
  uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders
  overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is
  om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan
  ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht
  de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  2.3 Aan de leveringsplicht van Allroadmoto zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
  Allroadmoto geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het
  rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot
  levering.
  2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen
  rechten worden ontleend.

  2.5 - FREE Shipping voorwaarden ENKEL geldig in BeNeLux

  3. Prijzen
  3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk
  maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten
  wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

  4. Zichttermijn / herroepingsrecht
  4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand ,
  heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder
  opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De
  afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na
  ontvangst schriftelijk melding te maken bij Allroadmoto. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14
  dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product
  slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
  het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen
  28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
  duidelijke instructies.
  De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een
  bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief
  accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn
  gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Allroadmoto zicht het recht om
  waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt
  Allroadmoto binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van
  retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg
  voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel
  berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een
  deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald.
  Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden
  nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
  4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
   dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is
  begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard
  dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
   goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de
  leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
   goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk
  persoonlijk karakter hebben
   produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
   verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden
  en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
   verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
   voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die
  snel kunnen bederven of verouderen
   de levering van losse kranten en tijdschriften

  5. Gegevensbeheer
  5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Allroadmoto, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand
  van Allroadmoto. Allroadmoto houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet
  verstrekken aan derden.
  5.2 Allroadmoto respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een
  vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  5.3 Allroadmoto maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf
  van deze lijst te verwijderen.

  6. Garantie en conformiteit
  6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
  vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
  totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en
  vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de
  ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
  6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over
  te gaan tot terugzending aan Allroadmoto) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek
  schriftelijk te melden aan Allroadmoto. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele
  verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke,
  beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke,
  doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  6.4 Indien klachten van de afnemer door Allroadmoto gegrond worden bevonden, zal Allroadmoto de
  geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van
  Allroadmoto bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar
  keuze van Allroadmoto) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering
  van Allroadmoto gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Allroadmoto voor enige andere vorm van
  schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,
  vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  6.5 Allroadmoto is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste
  roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
  6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Allroadmoto in gebreke is; B) de afnemer de
  geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de
  geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of
  in strijd met de aanwijzingen van Allroadmoto en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

  7. Aanbiedingen
  7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Allroadmoto zich het recht voor de
  aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te
  wijken.
  7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Allroadmoto slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  7.4 Aanbiedingen van Allroadmoto gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  7.5 Allroadmoto kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat
  de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

  8. Overeenkomst
  8.1 Een overeenkomst tussen Allroadmoto en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door

  Allroadmoto op haalbaarheid is beoordeeld.

  8.2 Allroadmoto behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te
  accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na
  vooruitbetaling.

  9. Afbeeldingen en specificaties
  9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen
  van etiketten, etc. op de internetsite van Allroadmoto gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen
  geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  10. Overmacht
  10.1 Allroadmoto is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden
  nagekomen ten gevolge van overmacht.
  10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet
  voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het
  Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden
  geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de
  aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Allroadmoto alsmede van hulppersonen,
  ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  10.3 Allroadmoto behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en
  is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud
  van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Allroadmoto
  gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  10.4 Indien Allroadmoto bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
  voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.
  het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
  een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige
  waarde heeft.

  11. Aansprakelijkheid
  11.1 Allroadmoto is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door
  verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of
  raadpleeg onze website.

  12. Eigendomsvoorbehoud
  12.1 Eigendom van alle door Allroadmoto aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij
  Allroadmoto zolang de afnemer de vorderingen van Allroadmoto uit hoofde van de overeenkomst of
  eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te
  verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de
  afnemer de vorderingen van Allroadmoto wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige
  verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten,
  een en ander zoals bedoeld in artikel inzake deze materie.
  12.2 De door Allroadmoto geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het
  kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
  andere wijze te bezwaren.
  12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Allroadmoto of een door
  Allroadmoto aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Allroadmoto haar eigendomsrechten wil
  uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar
  mee te nemen.
  12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop
  willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Allroadmoto zo snel als redelijkerwijs verwacht
  mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
  houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
  eerste verzoek ter inzage te geven aan Allroadmoto.

  13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
  13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Allroadmoto en koper, welke niet in onderling
  overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Dendermonde kennis,
  tenzij Allroadmoto er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van
  de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de
  kantonrechter.

   

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »